Nový dům krok za krokem

Myšlenka – výběr dodavatelů – výběr pozemku – projektová příprava – stavební povolení – výstavba – bydlení


Plánujete vlastní bydlení ve vlastním domě? Nemáte zkušenosti? Nevadí. Vše zajistíme za vás.

Zde naleznete podrobný návod jak začít.

Stavební pozemek

Výběr pozemku patří mezi vaše nejdůležitější rozhodnutí. Nevhodně zvolený pozemek může výrazně prodražit výstavbu RD. Rodinný dům lze změnit, pozemek však změnit nejde.

V případě, že nevlastníte stavební pozemek, můžeme vám pomoci díky spolupráci s realitními kancelářemi vhodný pozemek.

Na příslušném stavebním úřadě zjistíme územně plánovací informace. Jakou zástavbu a využití daný pozemek umožňuje, maximální zastavěnost pozemku, sklon střechy, odstupy od komunikací atd.

Zvažte:

Podmínky pro výstavbu

Finanční dostupnost

Cena výstavby rodinného domu je důležitý aspekt pro výběr RD.  Výsledná cena však nejsou pouze náklady na samotnou výstavbu, ale i následující aspekty.

Provozní náklady domu

Důležitou částí celkové ceny jsou provozní náklady. Částku, kterou budeme muset vynakládat při užívání rodinného domu.

Dispozice domu

Dle Vašich představ Vám navrhneme dispozice Vašeho rodinného domu. Při utváření Vaší představy by jste měli myslet na správné rozložení prostor, které jsou využívány pro různé činnosti.

Například oddělení prostor pro společný pobyt, pro technickou činnost, pro osobní hygienu, pro přípravu a konzumaci jídla, pro úložné prostory, pro vstup do domu.

Velikost domu

Rodinný dům je stavba, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení.

Velikost domu je dále často omezena regulativy pro daná území, která stanovují buď přímo poměr celkové hrubé zastavěné plochy k ploše parcely koeficientem KPP, nebo % zastavěnosti parcely. Dále může být stanovena výška hřebene a další omezující parametry

Pro rodinné domy se zastavěnou plochou do 150 m2 je nutné pouze ohlášení stavby a pro rodinné domy se zastavěnou plochu více než 150 m2 je nutné stavební řízení ukončené stavebním povolením.

Vzhled domu

Vzhled domu je nutno přizpůsobit regulativům dané lokality. Jiný typ domu je potřeba zvolit pro městskou zástavbu a jiný pro bydlení na samotě či venkově.

Obecně lze říct, že v jednoduchosti je síla i krása. Čím členitější je stavba, tím je věší riziko výskytu funkční vad – například poruchy hydroizolace nebo statické praskliny ve zdivu.

Pro vzhled domu je rovněž důležité umístění oken a prosklených částí, jejich velikost a stínění.

Konstrukce domu

Konstrukce domu a volba materiálů přímo ovlivňuje nejen cenu stavby, ale i náklady na provoz domu. Při konstrukci domu je nutné věnovat pozornost výběru stavebních materiálů, který následně ovlivňuje náklady na provoz domu. Ať již z hlediska nároků na vytápění vyvolávaných únikem tepla nebo nároků na údržbu a opravy domu, které jsou dané kvalitou materiálu a konstrukčním řešením.

Naši odborní pracovníci Vám doporučí vhodný stavební materiál.

Stavební povolení

Zisk stavebního povolení není při současné legislativě jednoduchá záležitost. Proto doporučujeme zadat vyřízení stavebního povolení odborníkům. Předejdete případným neřešitelným problémům.

Naši zkušení pracovníci Vám stavební povolení vyřídí v nejkratší možné době na klíč.

Před žádostí o stavební povolení prověřte na příslušném Úřadu územního plánování postup, podmínky a informace o možném využití území, o typu a rozsahu schvalovacího řízení.

Tyto informace je nutné zajistit před koupí stavebního pozemku. Tato Územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.

Územní plánovací informace by měla obsahovat:


Územní povolení

Územní rozhodnutí o povolení výstavby uděluje rozhodnutí o umístění stavby a stanoví:

Rozhodnutí:

Rozhodnutí o umístění stavby vydává příslušný stavební úřad na základě:

Žádost o územní rozhodnutí obsahuje:

K žádosti stavebník připojí:

Průběh územního řízení

Zahájení územního řízení

Přerušení územního řízení

Stavební úřad územní řízení přeruší:

Územní rozhodnutí

Doba platnosti územního rozhodnutí

Zjednodušené územní řízení

Při splnění těchto podmínek:

Úlevy

Stavební úřad může podle správného řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

Regulační plán

Rozhodnutí o umístění stavby (jinak územní rozhodnutí) je naprosto zásadní a rozhodující.
Povolení, které ke stavbě je třeba, neboť máte v ruce doklad, že vámi vybraný RD na konkrétním pozemku lze postavit. Územní povolení nenahrazuje stavební povolení.

Stavební úřad někdy může sloučit územní a stavební povolení. Pro povolení stavby je nutní stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Stavební povolení: podává se na formuláři Žádost o stavební povolení

K žádosti stavebník připojí:

Proces stavebního řízení

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Platnost stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Ohlášení stavby: podána na formuláři ohlášení stavby

Ohlášení stavby stavebnímu úřadu vyžadují například:

K ohlášení se připojí:

Proces stavebního řízení:

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:

Kdy lze využívat stavbu

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, pokud stavba vyžadovala stavební povolení.

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Nebo oznámení stavebnímu úřadu pokud stavba byla prováděna na základě ohlášení stavby.

OZNÁMENÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU

Výstavba

Výstavba RD probíhá v několika fázích:

Po dokončení výše uvedených fází výstavby je stavba ve fázi hrubá stavba.

Další důležité aspekty pro bydlení:

 

Novinky

Prodej projektu ALFA 9 s pozemkem v Uhřicích

04. 04. 2019

Výstavba nízkoenergetického zděného rodinného domu ALFA 9, bungalov 4+1 o užitn…

Prodej projektu ALFA 7 s pozemkem v Uhřicích

03. 04. 2019

Výstavba nízkoenergetického zděného rodinného domu ALFA 7, bungalov 3+kk o užitn…

Prodej projektu ALFA 2 s pozemkem v Halenkovicích

02. 04. 2019

Výstavba zděného rodinného domu o užitné ploše 83 m² s pozemkem o velikosti 982…

Spustili jsme nové webové stránky

01. 02. 2019

Na nově spuštěných webovkách najdete informace o službách, které nabízí…